Ako si môžeme rez­er­vo­vať  ter­mín fote­nia?

V prí­pade Vášho záu­j­mu ma prosím kon­tak­tu­jte cez “Kon­tak­t­ný for­mulár” na hlavnej stránke, prí­padne aj tele­fon­icky.  Rád Vám odpoviem a verím, že sa dohod­neme a naplním Vaše očaká­va­nia. V prí­pade voľného (ešte neob­sadeného) ter­mínu pod­píšeme záväznú vzájom­nú doho­du,  pri ktorej je potreb­né uhradiť zálo­hu 30% z ceny vybraného svadob­ného foto­balí­ka. Súčasne dohod­neme Vaše poži­a­davky a podrob­nos­ti svadob­ného fote­nia.

Ako sa máme priprav­iť na fote­nie v exteriéri/interiéri?

Na fote­nie v exter­iéri potre­bu­jeme min­imálne 2hodiny (zvyča­jne pred obradom), pre­to si tre­ba dopre­du pre­mys­lieť mies­ta fote­nia, ako je park, botan­ická záhra­da prí­padne maleb­né uličky mes­ta. Aj keď sa všetko naplánu­je potre­bu­jeme časovú rez­ervu, aby sme sa nenaháňali  a zby­točne nestreso­vali. Všetko je o Vašich pred­stavách, ja rád poradím a odporučím najobľúbene­jšie mies­ta, rekviz­ity a pózy. Vašej fan­tázii sa samozre­jme medze nekladú. Musíme porozmýšľať aj nad variantou nepri­aznivého poča­sia a mať v zálo­he miesto na fote­nie v inter­iéri. Väčši­nou je potreb­né inter­iér dopre­du rez­er­vo­vať,  zau­jí­mavé sú múzeá, hrady, zámky, kaštiele, a podob­ne.  

Akým štýlom fotíte? Akú tech­niku použí­vate?

Môj štýl fote­nia Vám prezra­dia zábery z port­fólia, ktoré aj dúfam, že pod­ni­etili Váš záu­jem o moje fote­nie. Kaž­dopádne každý pár je jedinečný a výn­i­močný. Ja verím, že sa v ten­to nád­h­erný deň budete cítiť prí­jemne a momen­ty zachytené mojim fotoa­pará­tom Vám pripomenú tieto neopako­vateľné chvíle.

Fotím s profi tech­nikou Canon,  v zálo­he mám náhrad­né telo fotoa­pará­tu a prís­lušné objek­tívy.  

Kedy uvidíme fotky zo svad­by?

Do 48 hodín odo dňa svad­by Vám zašlem niekoľko vybraných záberov, kom­pletne spra­co­v­ané fotky dostanete do 20 dní odo dňa fote­nia.  

Dostaneme fotky na DVD v plnom rozlíšení?

Všetky fotografie dostanete v plnom rozlíšení bez akýchkoľvek vodoz­nakov, dokon­ca vhod­ných na tlač veľko­plošných plagá­tov.  

Koľko sto­jí dopra­va? 

Za dopravu sa platí 15euro/100km z Bratislavy do mies­ta svad­by a späť.