Fote­nie svadieb a rôznych udalostí
Zabezpeče­nie pro­fe­sionál­nych fotografií spoločen­ských udalostí ako sú svad­by, stužkové, rôzne podu­ja­tia, prezen­tá­cie a iné spoločen­ské udalosti. Fote­nie sa usku­točňu­je pomo­cou balíkov prí­padne pomo­cou balíku, ktorý si vyskladáte sami.

Svadob­né fotokni­hy
Svadob­né kni­hy sú voliteľ­nou súčasťou foto­balíkov. Podľa poži­a­davky vyho­tovu­jeme ľubo­volný počet kópií.

DVD prezen­tá­cia fotografií

Prezen­tá­cia obsahu­je najkra­jšie fotografie, ktoré sú zladené s hud­bou v pozadí. Prehrať ich môžete kdekoľvek aj v bežnom DVD prehrá­vači. Je dodaná aj verzia súboru mp4(x264).

Tlač fotografií
Ku každé­mu foto­balíku, dostanete prís­lušný počet vyt­lačených fotografií v rozmere 13x18 cm. V prí­pade žela­nia, Vám pripravím fotografie až do rozmeru 30x40 cm v množstve aký požadu­jete.

Tlač na foto­plátno
Fotografia ako obraz. Fotografia sa vyt­lačí na plát­no a vytvorí sa tak krás­na pami­atka, ktorá vyz­dobí Vašu stenu.

Grafické služ­by
Re­tuš a opra­va fotografií, tvor­ba plagá­tov a umeleck­ých fotografií.

Ozná­me­nia, Viz­itky
Tvor­ba ozná­mení a viz­itiek od návrhu až po samot­nú tlač.