Svadob­né fotografie

Tak dlho očaká­vaný a pláno­vaný deň je zrazu tu, Vaša Svad­ba. Ste stre­do­bodom pozornos­ti, máte prekrásne obleče­nie a Vašou jedi­nou úlo­hou je uží­vať si a zabá­vať sa so svo­jou rodi­nou a pri­ateľmi. Nez­abud­nuteľný okamih, avšak veľ­mi krátky. Keďže spomienky po rokoch vybled­nú, Vaše rozhod­nu­tie vyhľadať skúseného pro­fe­sionál­neho fotografa na zveč­ne­nie tých­to okami­hov určite oceníte. Bude mi potešením spre­vádzať Vás ten­to deň a svo­jou prá­cou sa podieľať na uchovaní toho najkra­jšieho.

Svadob­né video

Svadob­né video, svadob­ný klip s peknou hud­bou, niečo na čo sa vždy pozri­ete a zaspomí­nate na tie pekné chvíle .……viac tu